FacebookE-mail

slider_container_blue_bg
 • slider8
 • slider9
 • slider10
 • slider15
 • slider16
 • slider17

Algemeen reglement

Algemeen reglement Muziekvereniging Aurora

In verband met het beëindigen van de subsidieregeling door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het verhogen van de contributie zal het algemeen reglement worden aangepast aan de nieuwe situatie. Voor de actuele kortingsregeling voor het muziekonderwijs en contributietarieven klik hier.

Ingangsdatum 1 januari 2009
Vastgesteld door het bestuur d.d. 30 september 2008
Goedgekeurd door de ALV oktober 2008

1. Inschrijving & opzegging lidmaatschap

 • Als lid van Aurora kunnen alleen meerderjarigen zich inschrijven.
 • Jeugdleden – d.w.z. ieder lid dat in het kalenderjaar 18 jaar of jonger is - dienen schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen. Deze schriftelijke verklaring kan blijken door (mede-)ondertekening van het inschrijfformulier.
 • Inschrijving kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden.
 • Inschrijving vindt uitsluitend (schriftelijk) plaats via het inschrijfformulier.
 • Inschrijving geschiedt voor een heel muziekjaar, dat loopt van 1 september t/m 30 juni.
 • De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met telkens een periode van één muziekjaar.
 • Een verzoek tot opzegging dient schriftelijk aan de secretaris te worden medegedeeld, uiterlijk 1 maand voor het eind van het muziekjaar.
 • Wanneer het lid de inschrijving tussentijds wil beëindigen, blijven contributie en lesgeld verschuldigd over de 2 maanden na afloop van de maand waarin de opzegging schriftelijk bij de secretaris is binnengekomen.

2. Contributie en kortingsregeling jeugdleden

 • Elk lid dat een dienst (les, repetitie, e.d.) afneemt van Aurora, betaalt contributie.
 • Het contributiejaar komt overeen met het muziekjaar en loopt van 1 september tot en met 30 juni.
 • De contributie wordt betaald door middel van automatische incasso. Zie paragraaf 5.
 • Wanneer de contributie niet tijdig is ontvangen, kan het lid toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat daarmee zijn betalingsverplichting komt te vervallen.
 • Alle kosten die Aurora moet maken ter inning van het verschuldigde bedrag - in geval het lid zijn betalingsverplichting niet nakomt – zijn voor rekening van dat lid.
 • Ter bevordering van het aantal jeugdleden hanteert Aurora een kortingsregeling voor de contributie van leden t/m 18 jaar.

3. Lesgeld en kortingsregeling muziekonderwijs

 • Het lesjaar komt overeen met het muziekjaar en loopt van 1 september tot en met 30 juni. Uitgegaan wordt van maximaal 40 lessen.
 • Ieder lid dat muziekonderwijs volgt bij Aurora betaalt (naast contributie) lesgeld.
 • Een proefles bij een van de docenten is gratis.
 • Het lesgeld wordt rechtstreeks aan de docent betaald.
 • De hoogte van het lesgeld wordt bepaald door de docent; er worden geen andere kosten (van organisatie, huisvesting e.d.) in rekening gebracht.
 • Ter bevordering van het muziekonderwijs aan jongeren hanteert Aurora een kortingsregeling voor het lesgeld, die is afgestemd op de subsidiëring van muziekonderwijs door de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
 • Sinds 2011 bedraagt deze korting eenderde deel van het contributiebedrag van € 135.
 • Sinds 2011 betekent dit, dat Aurora minimaal € 40,00 per jaar korting geeft op het lesgeld van ieder jeugdlid (een lid dat in het subsidiejaar 18 jaar of jonger is). Dit betekent een korting van minimaal € 1,00 per les.
 • Wanneer een docent het lesgeld niet tijdig heeft ontvangen, kunnen de lessen aan de leerling worden stopgezet, zonder dat daarmee zijn betalingsverplichting komt te vervallen.
 • Alle kosten die Aurora moet maken ter inning van het verschuldigde bedrag - in het geval dat de leerling zijn betalingsverplichting niet nakomt – zijn voor rekening van die leerling.

4. Contributie en lesgeld 

 • Het bestuur stelt ieder jaar in het kader van de vaststelling van de begroting en de subsidieaanvraag voor het volgende kalenderjaar de bedragen voor contributie en lesgeld vast.
 • In het jaar 2011 zijn de volgende bedragen vastgesteld.
  Contributie:
 • Volwassen leden betalen € 13,50 per maand resp. € 135,00 per contributiejaar (10 maanden, van september t/m juni).
 • Jeugdleden betalen € 9,00 per maand  resp. € 90,00 per contributiejaar (10 maanden, van september t/m juni).
  Lesgeld:
 • Het lesgeld wordt rechtstreeks verrekend met de docent. De korting wordt verrekend via de vereniging.

5. Automatische incasso

 • Aurora heeft een incassocontract afgesloten met de Triodosbank en heeft daarmee toestemming van de Triodosbank voor het automatisch incasseren via de Triodosbank.
 • Alle leden resp. leerlingen machtigen Aurora schriftelijk eenmalig (tot wederopzegging) om jaarlijks contributie en indien van toepassing huur en onderhoudskosten van instrumenten van hun bankrekening af te boeken.
 • Voor deze machtiging wordt een machtigingsformulier gebruikt.
  Deze machtiging kan ieder moment worden ingetrokken door een schriftelijk verzoek aan de ledenadministratie van Aurora, via het secretariaat.
 • Contributie wordt tweemaal per jaar geïnd: in het najaar over vier maanden en in het voorjaar over zes maanden.
 • Het innen van de contributie wordt van tevoren in de Nieuwsbrief aangekondigd, inclusief het bedrag dat wordt afgeboekt.
 • Het lid / de leerling kan het geïncasseerde bedrag binnen 30 dagen weer laten terugboeken door zijn eigen bank daartoe opdracht te geven.
 • Wanneer het bedrag niet automatisch geïnd kan worden, wordt het lid / de leerling binnen drie weken dringend verzocht het bedrag zelf alsnog over te maken.
 • Wanneer het bedrag niet automatisch geïnd kan worden, wordt er op jaarbasis
  een bedrag van € 10 extra in rekening gebracht.

6. Lessen blaasinstrumenten / slagwerk

 • De minimumleeftijd voor het bespelen van een blaasinstrument / slagwerk is ca. 7 jaar.
 • Alle leerlingen krijgen in de regel individueel les.
 • De muzieklessen bij Aurora worden gegeven door (gediplomeerde) docenten of personen met veel ervaring in de muziekwereld en volgens de richtlijnen en normen van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM).
 • Indien het (aspirant-) lid les wil volgen bij een van de - bij Aurora aangesloten – docenten, wordt eerst nagegaan of er bij die docent plaats is. Indien dit niet het geval is zal het (aspirant-) lid ofwel op een wachtlijst worden geplaatst ofwel wordt er in overleg een andere docent gezocht. Dit ter beslissing door het bestuur.
 • Alle muzieklessen worden in principe gegeven in het Muziekcentrum aan de Woerd 3a te Driebergen.
 • Indien de leerling verhinderd is om een les te volgen, dient de leerling de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
 • Indien de docent verhinderd is, wordt de les op een ander tijdstip gedurende het lopende muziekjaar ingehaald.

7. IMO, opstaporkest, harmonieorkest, slagwerkgroep en dweilband

 • Instrumentale Muzikale Oriëntatie (IMO) wordt gegeven aan kinderen van 7 t/m 9 jaar. IMO staat onder leiding van een professionele docent. Tijdens de lessen worden zaken behandeld als noten lezen, muzikale kennis opbouwen en kennis maken met een aantal muziekinstrumenten naar keuze.
 • Leerlingen en nieuwe leden die reeds enig speelniveau hebben bereikt, zullen door hun docent worden aangewezen om mee te gaan spelen in het opstaporkest (voor blaasinstrumenten en slagwerkers) dan wel in de slagwerkgroep (voor slagwerkers).
 • Het opstaporkest repeteert elke maandagavond van 19.00 uur tot ca. 19.50 uur en staat onder leiding van de dirigent.
 • De slagwerkgroep repeteert elke woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur, onder leiding van de slagwerkdocent.
 • Indien leden van het opstaporkest voldoende samenspeelervaring hebben opgedaan en hun muzikale niveau nog verder is gestegen en voldoende is voor het harmonieorkest, gaat het lid op aanwijzing van de dirigent van het opstaporkest over naar het harmonieorkest.
 • Het harmonieorkest repeteert elke maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur (met een korte pauze halverwege). 
Het harmonieorkest staat onder leiding van de dirigent.
 • De dweilband treedt op ter opluistering van een grote diversiteit aan (feestelijke) gelegenheden in Driebergen en omgeving op aanvraag. De dweilband repeteert tweewekelijks op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur.
 • Voor het meespelen in opstaporkest, harmonieorkest of slagwerkgroep heeft het lid een muzieklessenaar en een potlood nodig. Deze dient het lid zelf aan te schaffen en elke repetitie mee te brengen.

8. Instrumenten

 • Ieder lid brengt een eigen instrument mee naar de repetities/lessen.
 • Op verzoek verhuurt (met optie tot koop) Aurora aan leden een instrument voor € 150 per jaar. 
 • Huur: Aurora verhuurt een instrument voor maximaal 2 jaar. Daarna kan het lid het instrument in bruikleen krijgen zolang hij lid van Aurora is.
  Behalve de huur betaalt het lid de verplichte (twee-)jaarlijkse onderhoudsbeurt. De huurtermijn bedraagt minimaal 3 maanden en opzeggen is mogelijk uiterlijk 1 maand voor afloop van de huurtermijn. De instrumenten die Aurora te huur aanbiedt, zijn over het algemeen gebruikte instrumenten, maar gegarandeerd in goede conditie. Verdere bepalingen zijn opgenomen in het te tekenen contract "huur van een instrument".
 • Huurkoop: Aurora verhuurt een instrument voor maximaal 2 jaar. Aan het eind van het eerste of aan het eind van het tweede jaar wordt de mogelijkheid geboden het instrument aan te schaffen. Besluit het lid na het eerste jaar het instrument niet te kopen, maar wel verder via Aurora een instrument te huren, dan kan hij overgaan van een huurkoopcontract naar een huurcontract voor het tweede jaar of het instrument nog een tweede jaar in huurkoop houden. 
Naast de huurkoop betaalt het lid een eenmalige borgsom en bij aanschaf het restant van de koopprijs (onder aftrek van de betaalde huurprijs en de borgsom). De huurtermijn van het huurkoopcontract bedraagt minimaal 3 maanden en opzeggen is mogelijk uiterlijk 1 maand voor afloop van de huurtermijn. De instrumenten die Aurora via huurkoop aanbiedt, zijn nieuwe instrumenten van een zeer goede kwaliteit (o.a. Yamaha en Buffet Crampon). Verdere bepalingen zijn opgenomen in het te ondertekenen contract "huurkoop".